Saturday, October 17, 2015

Bantayan Island

singliwanag ng kalangitan
nawa'y manatiling ganito sa sangkalupaan.

simputi ng buhanginan
nawa'y totoo nga sa mga tinuturan.

sing-asul ng kawalan
nawa'y maging busilak ang kalooban.

singtayog ng mga kaniyugan
nawa'y maging matayog din ang kahinatnan.

singsaya ng mga kaganapan
nawa'y maging puno ng kagalakan.

singganda ng isla't karagatan
nawa'y pagpalain ng dakilang tagabantayan.


No comments: